Projektai

ĮGŪDŽIŲ LABORATORIJA

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ įgyvendina projektą „Įgūdžių laboratorija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atkirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką).

Projekto tikslas – ugdyti dalyvių darbo ir socialinius įgūdžius, per dizaino gaminių kūrimą ir pameistrystę  neformaliajame ugdyme. Šio projekto tikslinė grupė jauni žmonės nuo 14 metų, kurie nedirba ir nesimoko, turi problemų su teisėsauga, turi sveikatos problemų (neįgalumą), gyvena ar
išėję iš globos namų, yra iš sunkumus patiriančios šeimos (patiria socialinę atskirtį), patiria pajamų ar kitus nepriteklius, yra grįžę iš įkalinimo įstaigos. Atrinkus tikslinę grupę yra vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikiai, dalyviai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvią mėnesio trukmės pameistrystės stovyklą, kurios metu yra stiprinami jaunų žmonių socialiniai ir darbiniai įgūdžiai.

Įgyvendinat projektą veiklos yra vykdomos kompleksiškai, yra sukuriama kiekvienam dalyviui individualus socializacijos planas, kuris yra nukreiptas į tikslinių grupių geresnę socialinę integraciją ir integraciją į darbo rinką.

Pagrindiniai projekto rezultatai – padėti jaunuoliams išmokti gyventi savarankiškai, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, ugdyti motyvaciją ir suteikti galimybę integruotis į darbo rinką.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2018 metais ir baigtas 2022 m.

Iki šiol projekte dalyvavo 106 asmenys, dalis iš jų po stovyklos pradėjo mokytis, surado naują  darbą, didelė dalis pradėjo save realizuoti savanorystėje.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

JUDAM

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ įgyvendina projektą „JUDAM“ (NR. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002).

Projekto „JUDAM“ tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas. Projekto dalyviams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, motyvavimo, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugos. Taip pat yra sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, tarpasmeninių, profesinių, dalykinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.
Šio projekto metu VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ kartu su Jaunimo reikalų departamentu pasirašė Jungtinės veiklos sutartį dėl ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Judam“įgyvendinimo. Šalys susitarė kooperuoti savo žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias siekdamos veikti bendrai, nesteigdamos naujo juridinio asmens, įgyvendinant projektą.

SOCIALINĖS INTEGRACIJOS MECHANIZMO DIEGIMAS AUKŠTAITIJOS REGIONE

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ įgyvendina projektą „Socialinės integracijos mechanizmo diegimas Aukštaitijos regione taikant pameistrystės ir sustiprinto palydėjimo paslaugas vaikams ir jaunuoliams (Jaunuolių socialinės integracijos laboratorija)“ (LT03-2-SADM-K02-004) 

Pagrindinis projekto tikslas – socialinės integracijos proceso stiprinimas tikslinei grupei, naudojant naują „Igūdžių laboratorija“ darbo modelį. 

Esamos soc. institucinės pagalbos schemos veiksmingumo tyrimai parodė, kad šiuo metu soc. sistemos teikiamose paslaugose trūksta lankstumo, nemažai fragmentiškumo ir paslaugų nepritaikymo būtent šios tikslinės grupės jaunuoliams. Šiuo metu nėra pakankamo tarpinstitucinio bendravimo dėl jaunuolio raidos, pokyčių pasiekimo, tęstinumo palaikymo. 

Sukurtas ir praktikoje jau patikrintas darbo modelis atsižvelgia į esamas problemas ir yra sukonstruotas taip, kad maksimaliai būtų tenkinami tikslinės grupės poreikiai. Siūlomas naujas darbo modelis “Įgūdžių laboratorija” yra skirtas darbui su soc. rizikos vaikais/jaunuoliais, pradedantiems savarankišką gyvenimą.  Viso šio darbo modelio esmė ir pagrindas – kuriamas stiprus lygiavertis santykis su jaunuoliais.

Projekto tikslinės grupės  

  • Vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (apimant institucinę ir neinstitucinę globą), ir vaikai/jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą. 
  • Vietiniai specialistai ir (arba) paslaugų tiekėjai – soc. darbuotojai, specialistai dirbantys vaikų globos namuose, šeimynose, kt. institucijose, probacijos pareigūnai, kiti specialistai, dirbantys su tiksline grupe 

„The project „Implementation of a social integration mechanism in the Aukštaitija region through apprenticeship and enhanced escort services for children and young people (Youth Social Integration Laboratory)“ (LT03-2-SADM-K02-004) is implemented by the Public Enterprise „House of Non-Formal Education“

The project’s main objective is to strengthen the process of social integration for the target group using the new working model of the „Youth Lab“.

Research on the effectiveness of the existing social institutional support scheme has shown that the current services provided by the social system lack flexibility, are fragmented, and are not tailored to the needs of young people in this target group. There is currently insufficient inter-agency communication on young people’s development, on achieving change, and on maintaining continuity.

The working model that has been developed and tested in practice takes into account the existing problems and is designed to meet the target group’s needs as much as possible. The proposed new working model „Skills Lab“ is designed to work with socially at-risk children/young people starting their independent life.  The essence and basis of this whole working model are to build a strong peer relationships with young people.

Target groups of the project

Children and young people from the care system (including institutional and non-institutional care), and children/young people from families at social risk start their independent life.
Local professionals and/or service providers – social workers, professionals working in orphanages, family homes, other institutions, probation officers, and other professionals working with the target group.“

 

 

2022-2023 metų projekto įgyvendinimo pažanga (projekto pasiekimų informacija atnaujinta 2023-08-07):

·        surengti puikių atsiliepimų sulaukę 6 specialistų mokymai, kaip taikyti Įgūdžių laboratorijos darbo modelį praktikoje

·        Įvyko 3 stovyklos, kurioje dalyvavo daugiau nei 20 dalyviai iš tikslinių rajonų

·        Sėkmingai judame į priekį su viešinimo veiklomis.

 

Project implementation progress for 2022-2023:

· organized 6 specialist trainings on how to apply the Skills Laboratory work model in practice, which received excellent feedback

· 3 camps were held with more than 20 participants from the target districts

· We are successfully moving forward with publicity activities.