Įgyvendinti projektai

Reikšmingos investicijos vystant Įgūdžių laboratoriją

Projektinės investicijos ne tik leido sukurti "Įgūdžių laboratorijos" veiklos modelį, išdirbti veiklos principus ir metodiką, sukurti reikiamą techninę bazę, tačiau tuo pačiu 2018-2023 metais jauniems žmonėms ir jų šeimoms teikti kokybiškas, nemokamas paslaugas.
Skiltyje pristatome pagrindinius vykdytus projektus.

„Socialinės integracijos mechanizmo diegimas Aukštaitijos regione taikant pameistrystės ir sustiprinto palydėjimo paslaugas vaikams ir jaunuoliams (Jaunuolių socialinės integracijos laboratorija)“ (LT03-2-SADM-K02-004)

Projekto tikslas – socialinės integracijos proceso stiprinimas tikslinei grupei, naudojant naują „Igūdžių laboratorija“ darbo modelį. Projekto tikslinės grupės:

– Vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (apimant institucinę ir neinstitucinę globą), ir vaikai/jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą.

– Vietiniai specialistai ir (arba) paslaugų tiekėjai – soc. darbuotojai, specialistai dirbantys vaikų globos namuose, šeimynose, kt. institucijose, probacijos pareigūnai, kiti specialistai, dirbantys su tiksline grupe.


2022-2024 metų pradžios projekto įgyvendinimo pažanga (projekto pasiekimų informacija atnaujinta 2024-02-15): – surengti puikių atsiliepimų sulaukę 13 specialistų mokymai, kaip taikyti Įgūdžių laboratorijos darbo modelį praktikoje – Įvyko 6 stovyklos, kurioje dalyvavo daugiau nei 32 dalyviai iš tikslinių rajonų – Įvyko 2023 m. gegužės mėn. vizitas pas partnerį į Islandiją. Dalyvavo projekte dirbantys specialistai. Komanda praplėtė suvokimą Islandijos partnerio praktikoje taikomais metodais: gamtos pažinimo, žygio vedimo suderinamumu su socialiniu darbu su tiklsine grupe. – Sėkmingai judame į priekį su viešinimo veiklomis.

Projekte jau įvyko 6 unikalios mėnesio trukmės stovyklos. Visų stovyklų tikslas – stiprinti jaunų žmonių, iš pažeidžiamos aplinkos socialinius ir darbinius įgūdžius, kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius, supratsi ir apsibrėžti ateities tiklsus ir rasti priemones juos pasiekti. Stovyklose dalyvavo 32 asmenys iš kurių daugeliui taikoma atvejo vadyba arba jie yra buvę ar esami globos namų auklėtiniai. Projekto aprėptis pagal rajonus (Panevėžys – 16, Biržai – 5, Kupiškis – 6, Rokiškis -5). Specialistų mokymuose jau sudalyvavo 64 specialistų. 95 proc. (61/64) specialistų patvirtino, kad gebėjimai buvo sustiprinti.

„JUDAM“ (NR. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002)

Projekto „JUDAM” tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas. Projekto dalyviams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, motyvavimo, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugos. Taip pat yra sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, tarpasmeninių, profesinių, dalykinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.
Šio projekto metu VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ kartu su Jaunimo reikalų departamentu pasirašė Jungtinės veiklos sutartį dėl ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Judam“įgyvendinimo. Šalys susitarė kooperuoti savo žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias siekdamos veikti bendrai, nesteigdamos naujo juridinio asmens, įgyvendinant projektą.

„Įgūdžių laboratorija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atkirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką).

Projekto tikslas – ugdyti dalyvių darbo ir socialinius įgūdžius, per dizaino gaminių kūrimą ir pameistrystę  neformaliajame ugdyme. Šio projekto tikslinė grupė jauni žmonės nuo 14 metų, kurie nedirba ir nesimoko, turi problemų su teisėsauga, turi sveikatos problemų (neįgalumą), gyvena ar
išėję iš globos namų, yra iš sunkumus patiriančios šeimos (patiria socialinę atskirtį), patiria pajamų ar kitus nepriteklius, yra grįžę iš įkalinimo įstaigos. Atrinkus tikslinę grupę yra vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikiai, dalyviai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvią mėnesio trukmės pameistrystės stovyklą, kurios metu yra stiprinami jaunų žmonių socialiniai ir darbiniai įgūdžiai.

Įgyvendinat projektą veiklos yra vykdomos kompleksiškai, yra sukuriama kiekvienam dalyviui individualus socializacijos planas, kuris yra nukreiptas į tikslinių grupių geresnę socialinę integraciją ir integraciją į darbo rinką.

Pagrindiniai projekto rezultatai – padėti jaunuoliams išmokti gyventi savarankiškai, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, ugdyti motyvaciją ir suteikti galimybę integruotis į darbo rinką.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2018 metais ir baigtas 2022 m.

Iki šiol projekte dalyvavo 106 asmenys, dalis iš jų po stovyklos pradėjo mokytis, surado naują  darbą, didelė dalis pradėjo save realizuoti savanorystėje.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Susisiekim

Nori dalyvauti?
Bendradarbiauti? O gal turi gražių idėjų, kaip stovykla gali augti?

Susisiekime
integracija@zmogui.lt
+370 641 90926
+370 671 40877