Projektai

ĮGŪDŽIŲ LABORATORIJA

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ įgyvendina projektą „Įgūdžių laboratorija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atkirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką).

Projekto tikslas – ugdyti dalyvių darbo ir socialinius įgūdžius, per dizaino gaminių kūrimą ir pameistrystę  neformaliajame ugdyme. Šio projekto tikslinė grupė jauni žmonės nuo 14 metų, kurie nedirba ir nesimoko, turi problemų su teisėsauga, turi sveikatos problemų (neįgalumą), gyvena ar
išėję iš globos namų, yra iš sunkumus patiriančios šeimos (patiria socialinę atskirtį), patiria pajamų ar kitus nepriteklius, yra grįžę iš įkalinimo įstaigos. Atrinkus tikslinę grupę yra vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikiai, dalyviai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvią mėnesio trukmės pameistrystės stovyklą, kurios metu yra stiprinami jaunų žmonių socialiniai ir darbiniai įgūdžiai.

Įgyvendinat projektą veiklos yra vykdomos kompleksiškai, yra sukuriama kiekvienam dalyviui individualus socializacijos planas, kuris yra nukreiptas į tikslinių grupių geresnę socialinę integraciją ir integraciją į darbo rinką.

Pagrindiniai projekto rezultatai – padėti jaunuoliams išmokti gyventi savarankiškai, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, ugdyti motyvaciją ir suteikti galimybę integruotis į darbo rinką.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2018 metais ir baigtas 2022 m.

Iki šiol projekte dalyvavo 106 asmenys, dalis iš jų po stovyklos pradėjo mokytis, surado naują  darbą, didelė dalis pradėjo save realizuoti savanorystėje.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

JUDAM

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ įgyvendina projektą „JUDAM“ (NR. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002).

Projekto „JUDAM“ tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas. Projekto dalyviams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, motyvavimo, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugos. Taip pat yra sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, tarpasmeninių, profesinių, dalykinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.
Šio projekto metu VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ kartu su Jaunimo reikalų departamentu pasirašė Jungtinės veiklos sutartį dėl ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Judam“įgyvendinimo. Šalys susitarė kooperuoti savo žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias siekdamos veikti bendrai, nesteigdamos naujo juridinio asmens, įgyvendinant projektą.